hello@santablabla.com
+33 (9) 83 91 67 09
104 rue d'Aboukir, 75002 Paris

Wedstrijdreglement «Fruitig weer naar school»

 

Artikel 1: Organiserende firma

 

De firma BRIOCHE PASQUIER SRL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de zetel gevestigd is in de Zoning de la Riviérette, 48B, 7330 Saint-Ghislain (België), ingeschreven in het handelsregister van Gent onder het nummer 472.368.719 (hierna «organiserende firma» genoemd), organiseert van 14/09/2020 om 09.00u tot 30/09/2020 om 09.00u, een wedstrijd op Facebook «Fruitig weer naar school», in de vorm van een wedstrijd, toegankelijk via internet, in de omstandigheden voorzien in dit reglement (hierna «de wedstrijd» genoemd).

 

 

 

 

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

 

2.1 Deze Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die in België wonen, al dan niet klant van BRIOCHE PASQUIER SRL, die zich wenst te registreren op de webpagina: https://www.facebook.com/BriochePasquierBelgieBelgique op de post die aan de wedstrijd gewijd is, door er commentaar op te geven.

 

2.2 Zijn uitgesloten van deelname aan deze Wedstrijd en van het voordeel van schenkingen, zowel direct als indirect, het voltallige personeel van de firma en haar partners, met inbegrip van hun gezinsleden en partners (huwelijk of al dan niet erkende vormen van huwelijken), en minderjarigen.

 

2.3 Deelname aan de Wedstrijd houdt voor deelnemers impliciet in dat zij dit reglement volledig en zonder voorbehoud aanvaarden. Niet-naleving van het gezegde reglement leidt automatisch tot annulering van de deelname en de eventuele toekenning van beloningen.

 

 

 

 

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten

 

 1.  Beschikken over een Facebook account en zich verbinden met het adres om toegang te krijgen tot de wedstrijd: https://www.facebook.com/BriochePasquierBelgieBelgique
 1. Naar de pagina van Brioche Pasquier België Belgique gaan om deel te nemen aan het bericht dat gepost wordt op 14/09/2020 om 09.00u, door in de reactie een  beschrijving van je ideale ontbijt te posten
 1.  De speler mag slechts een keer spelen maar mag terugkomen om commentaar te leveren op de post.
 2. De wedstrijd wordt georganiseerd van 14/09/2020 om 09.00u tot 30/09/2020 om 09.00u (het Belgische uur van de verbinding is rechtsgeldig).
 3. De 10 reacties met de meeste likes winnen

De winnaars worden gekozen uit de meest gelikete reacties die onder de post van de wedstrijd werden gepubliceerd, indien deze deelnemers aan de criteria van het reglement voldoen.

 

De wedstrijd is 24/24u te bereiken op het volgende internetadres: https://www.facebook.com/BriochePasquierBelgieBelgique

– Verbindingskosten worden niet terugbetaald.

 

 

 

Artikel 4: Selectie van de winnaars

 

De 10 winnaars worden aangeduiddoor het aantal likes op hun reactie. Deelnemers die de meeste ‚Vind ik leuk‘ hebben onder hun reactie van alle deelnemers die de voorwaarden van het reglement hebben gevolgd en nadat is nagegaan of ze in aanmerking komen voor de hem/haar betreffende beloning. De winnaars worden in de week na het einde van de wedstrijd uitgekozen. De aangeduide deelnemers zullen van de Organisator een privé-bericht ontvangen op Facebook zodat ze hun post- en e-mailadres kunnen doorgeven om hun prijs te ontvangen. Als een deelnemer zich niet binnen de acht (8) dagen na de verzending van dit privé-bericht meldt, wordt hij geacht zijn prijs afgewezen te hebben en blijft de prijs eigendom van de Organisator.

 

De winnaar moet zich naar het reglement schikken. Als zou blijken dat een van de winnaars niet aan de criteria van dit reglement voldoet, wordt de prijs hem niet toegekend. De deelnemers geven toestemming voor controles betreffende hun identiteit, leeftijd, postadres en de goede trouw en eerlijkheid van hun deelname.

De Organisator behoudt zich in dezen het recht voor om een kopie van een identiteitsbewijs te vragen van de winnaar voor de prijs verstuurd wordt. Valse verklaringen, het doorgeven van een valse identiteit of adres leiden onmiddellijk tot uitsluiting van de deelnemer en eventueel de terugbetaling van de reeds verstuurde prijzen.

 

 

 Artikel 5: Prijs

 

De wedstrijd bestaat uit de volgende prijzen:

1 zak Pitch fraise
1 zak Pitch BIO Pomme
1 zak Pitch BIO Pomme/Poire
10 prijzen over het aarde thema
2 Pitch Ballonnen

Vastgestelde verkoopprijs, ongeveer 8,85 € incl. btw

 

Artikel 6: Verzending van de prijzen

 

In geval men wint, zoals hier beschreven wordt, ontvangt de winnaar alle informatie die hij/zij nodig heeft voor de verzending van de prijzen via een privé-bericht op Facebook en dat binnen de 2 weken (excl. weekends en feestdagen) na de publieke bekendmaking van de winnaars. Nadat ze hun gegevens hebben doorgegeven, zullen de prijzen binnen een termijn van twee (2) weken via de post verstuurd worden.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verzending van de prijzen naar een onjuist adres als dat aan nalatigheid van de winnaar te wijten is. Als de prijzen om de een of andere reden niet bij de bestemmeling kunnen worden geleverd, buiten de wil van de organisator om (de winnaar is verhuisd zonder zijn nieuwe adres door te geven, de prijs wordt niet afgehaald binnen de termijn die de vervoerder in geval van afwezigheid hanteert, enz.) blijven ze definitief eigendom van de organisator.

De prijzen kunnen niet worden geruild voor een ander voorwerp, noch voor een geldsom, en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De winnaars worden geïnformeerd dat de verkoop of ruil van de prijzen streng verboden is.

De vermelde waarde van de prijs/prijzen is de publieksprijs incl. btw die gebruikelijk is of gangbaar is op de datum dat het reglement werd opgesteld, het is een indicatie van de waarde en onderhevig aan wijziging.

 

 

Artikel 7: Beperking van de aansprakelijkheid

 

Het gebruik van de Facebookpagina en de aanvaarding van de prijs van de Wedstrijd «Fruitig weer naar school» houdt in dat de kenmerken en de beperking van het internet bekend en aanvaard zijn, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, de responstijd om informatie te raadplegen, vragen of over te dragen, het risico van onderbreking, en meer algemeen de risico‘s die bij internetverbindingen en -verzendingen horen, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico‘s van contaminatie met virussen die op het net circuleren. Bijgevolg kan de organiserende firma in geen geval aansprakelijk worden gehouden in de volgende gevallen, die niet uitputtend zijn:

 1. de overdracht en/of de ontvangst van gegevens en/of informatie op internet;
 2. storingen van het net die het goede verloop/werking van de Wedstrijd hinderen;
 3. mankementen aan ontvangstmateriaal of communicatielijnen;
 4. verlies van brieven op papier of online documenten, en meer algemeen, verlies van gegevens;
 5. problemen met de verzending;
 6. de werking van softwarepakketten;
 7. de gevolgen van virussen, bugs, onregelmatigheden, technische mankementen;
 8. en alle vormen van schade die aan de computer van een deelnemer wordt veroorzaakt;
 9. alle technische, materiële en softwarematige mankementen van eender welke aard, die de mogelijkheid tot deelname aan de Wedstrijd verhinderen of beperken of die het systeem van de deelnemer hebben beschadigd;
 10. de slechte werking van de prijzen die in het kader van de wedstrijd worden verdeeld, en eventuele schade, direct en/of indirect, die zij mogelijk veroorzaken.

We preciseren dat de organiserende firma niet aansprakelijk kan worden gehouden voor directe of indirecte schade die te wijten is aan een onderbreking, slechte werking en dat omwille van eender welke reden, of alle directe schade die op de een of andere manier zou voortvloeien uit een verbinding met de pagina. Het is aan de gebruiker om passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of softwareprogramma‘s op zijn informatica-uitrusting te beschermen tegen aanvallen. De verbinding met https://www.facebook.com/BriochePasquierBelgieBelgique gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid. De organiserende firma kan de wedstrijd «Fruitig terug naar school» geheel of gedeeltelijk annuleren, als blijkt dat er fraude is gepleegd, ongeacht de vorm waarin dat is gebeurd, vooral wat betreft computerfraude of in de bepaling van de winnaars. Ze behoudt zich in dit theoretische geval het recht voor om de prijzen niet uit te delen aan de fraudeurs en/of de fraudeplegers te vervolgen. Ze kan, in geval er fraude zou worden gepleegd, niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van andere gebruikers. Wordt meer bepaald als fraude beschouwd: het feit dat een deelnemer een fictieve naam gebruikt of een naam van een of meer derde personen leent.

 

De wedstrijd wordt niet beheerd of gecontroleerd door de firma Facebook. De firma Facebook kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor geschillen in verband met de wedstrijd. Voor vragen, opmerkingen of klachten in verband met de wedstrijd kunt u zich richten tot de organisatoren van de wedstrijd en niet tot Facebook.

Alle genoemde merken of productbenamingen zijn gedeponeerde merken van hun respectieve eigenaars.

 

De organiserende firma behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, om eender welke reden, te annuleren, uit te stellen, onderbreken of te verlengen, of om de modaliteiten van dit reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in de naleving ervan. Als zij, omwille van een gebeurtenis buiten haar wil, gedwongen zou zijn om dit recht uit te oefenen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De organiserende firma behoudt zich het recht voor iedereen definitief uit te sluiten van de verschillende wedstrijden die door zijn/haar frauduleuze gedrag het goede verloop van de wedstrijd in het gedrang brengt of de gelijke kansen van de deelnemers of gebruikers schaadt. Bovendien leidt de sponsoring van fictieve personen onmiddellijk tot uitsluiting van de speler. Daarnaast zal elke poging tot gebruik van de wedstrijd buiten de ongewijzigde interface die op de website geplaatst is, beschouwd worden als een poging tot fraude. Daarnaast zal de decompilatie van de wedstrijd, het gebruik van een persoonlijk script of enige andere manier die bedoeld is om het voorziene gebruik van de wedstrijd in dit reglement te omzeilen, eveneens beschouwd worden als een poging tot fraude die onmiddellijk en zonder beroep tot uitsluiting van de speler zal leiden.

 

De organiserende firma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overlast, incidenten/voorvallen die tijdens het gebruik of de ontvangst van de prijzen kunnen plaatsvinden.

 

 

Artikel 8: Persoonsgegevens

 

BRIOCHE PASQUIER SRL gebruikt de persoonsgegevens die u bij uw deelname aan de wedstrijd hebt doorgegeven, niet voor commerciële prospectie.

 • Geen enkel verzameld gegeven is het onderwerp van een transfer buiten de Europese Unie door BRIOCHE PASQUIER SRL, deze gegevens kunnen echter wel door Facebook en/of zijn dienstverleners worden doorgegeven naar de Verenigde Staten of een ander land dat zich al dan niet in de Europese Unie bevindt.
 • De gevraagde informatie is nodig om rekening te kunnen houden met uw beloning en de verzending en/of de reservatie van uw prijzen; de inlichtingen die ons worden doorgegeven, worden na ontvangst van de gezegde prijs verwijderd, de berichten die u openbaar publiceert (meldingen en/of delingen) blijven echter zichtbaar en zullen niet automatisch gewist worden door Brioche Pasquier, wat u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt als u aan deze Wedstrijd deelneemt».
 • De gevraagde informatie is nodig om rekening te houden met uw deelname, voor de verzending en reservering van uw prijzen, door uw deelname aan deze wedstrijd aanvaardt u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat deze informatie wordt doorgegeven aan de partnerfirma die belast is met de levering van uw prijs en het beheer van uw vragen om inlichtingen. Na afloop van deze communicatie en nadat uw prijs is overhandigd, zullen deze gegevens gewist worden door de organiserende firma.
 • Uw aanvaarding van de prijs en de communicatie van uw adresgegevens vormt een contract dat u verbindt ten opzichte van BRIOCHE PASQUIER SRL om de voorwaarden tot deelname te respecteren en verbindt tevens ook BRIOCHE PASQUIER SRL ten opzichte van u. Het aldus afgesloten contract vormt de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. Uw gegevens worden niet onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing of profilering. Conform de Franse wet « Informatique et Libertés » en de Europese Verordening nr. 2016/679 hebt u recht op toegang, rechtzetting of verwijdering, en recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens of de beperking van de verwerking. De deelnemers of winnaars die hun recht tot verwijdering van hun gegevens uitoefenen voor het einde van de wedstrijd en/of voor de verzending van hun prijzen, worden geacht hier afstand van te doen.

U kunt eveneens richtlijnen geven in verband met de bewaring, de verwijdering en de communicatie van uw gegevens na uw overlijden, door te schrijven naar Santa bla bla, 104 rue d’Aboukir, 75002 Parijs. Wij danken u voor het aantonen van uw identiteit en voor uw pseudoniem op Facebook en het vermelden van de naam van deze wedstrijd.

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

U hebt dezelfde rechten ten opzichte van Facebook, en we raden u aan om de pagina « Paramètres Facebook » en « Politique d’utilisation des données » van Facebook te raadplegen.

 

 

Artikel 9: Geschillen

 

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Om er rekening mee te kunnen houden, moeten eventuele geschillen in verband met de wedstrijd die op Facebook loopt op schriftelijk verzoek naar het volgende adres verstuurd worden: Santa bla bla, 104 rue d’Aboukir, 75002 Parijs en dat uiterlijk negentig (90) dagen na de trekking van de prijzen.

Als de onenigheid over de toepassing of de interpretatie van dit reglement voortduurt, en er geen minnelijk akkoord bereikt wordt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

 

 

  Vous cherchez une agence ?
  Un stage ?
  Des renseignements sur l’un de nos clients ?
  Contactez-nous !